OI – 092 DTUS Trgo Vaga Dusko DOOEL Skopje

Trgo Vaga Control – Skopje

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
DTUS Trgo Vaga Dusko DOOEL Skopje Trgo Vaga Control - Skopje
Adresë
Str. Isaija Мazovski No. 15, 1000 Skopje
www.trgovaga.com.mk
info@trgovaga.com.mk
Tel: +389 2 20 39 200, Fax. +389 2 20 50 362
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of weighing instruments
Akreditimi i parë
16.07.2015
Data e vlefshmërisë së certifikatës
15.07.2027