OI – 102 AT – INSPECT DOO Skopje

Inspection body for lifts, cranes and transporters

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
AT-INSPECT DOO Skopje Inspection body for lifts, cranes and transporters
Adresë
Bul. Boris Trajkovski 11 no 5А 1000 Skopje, R. Macedonia
atinspekt@gmail.com
070 204-143, 071 230-293
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection (control) of lifts, cranes and conveyors.
Akreditimi i parë
20.01.2017
Data e vlefshmërisë së certifikatës
19.01.2025