OI – 104 Reni Engineering L.T.D

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Reni Engineering L.T.D. – Inspection body
Adresë
8 Str. No. 13A, Jurumleri, 1000 Skopje R. Macedonia
070 234-092
reni_inzinering@hotmail.com
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
- Inspection of lightning installation
- Inspection of earthing system
- Inspection of low voltage electrical installations
- Inspection of lighting in working environment
- Inspection of noise in working environment
Akreditimi i parë
22.05.2017
Data e vlefshmërisë së certifikatës
21.05.2021