OI – 006 VLAGO TAHOGRAF dooel – Bitola

Inspection body for tachographs and taximeters

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
VLAGO TAHOGRAF dooel - Bitola Inspection body for tachographs and taximeters
Adresë
Kravarski Pat bb 7000 Bitola
Тел. 075 970 652
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of analog tachographs, digital tachographs, taximeters
Akreditimi i parë
15.01.2007
Data e vlefshmërisë së certifikatës
14.01.2027