OI – 010 CONFORMA DOOEL Skopje

Center for Vehicle Inspection (CIV)/CONFORMA

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
CONFORMA DOOEL Skopje
Center for Vehicle Inspection (CIV)/CONFORMA
Adresë
Nikola Parapunov Str. No. 11-1/4, 1000 Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Single vehicle approval in categories L, M, N, O, T, R,C, S
Inspection of altered vehicles
Logging of changes to the vehicle Inspection in determining and imprinting the identification markings on vehicles (chassis number and engine number)
Inspection of vehicle for roadworthiness (ECMT)
Akreditimi i parë
26.05.2008
Data e vlefshmërisë së certifikatës
25.05.2024