OI – 016 MAKINSPECT Ltd – Skopje

Quality and quantity inspection of liquid fuels
Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
MAKINSPEKT D.O.O. - Skopje
Adresë
Partizanski Odredi No.17а 1-1 / mezzanine - Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Quality and quantity inspection of liquid fuels
Akreditimi i parë
04.03.2009
Data e vlefshmërisë së certifikatës
03.03.2025