OI – 024 TCI EuroCert DOO Skopje –

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
TCI EuroCert DOO Skopje - Inspection body
Adresë
Londonska No.2, Local 22 - Skopje
www.tci-eurocert.mk
tcieurocert@gmail.com
+389 (2) 307 22 22
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of lifts, cranes, conveyors, metal structures, mining technical equipment, pressure equipment and transportable pressure еquipment, cableway installations, metal products and constructions, safety devices for pressured vessels, installations and equipment, electric power facilities and electrical equipment, low voltage electric installations, protective earthing, systems for protection of facilities against atmospheric charges and equipment and protective systems for use in potentially explosive atmospheres
Akreditimi i parë
29.01.2010
Data e vlefshmërisë së certifikatës
28.01.2026