OI – 038 IPROM – TT Zvonko DOOEL Skopje

Inspection body for tachographs and taximeters

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
IPROM - TT Zvonko DOOEL Skopje Inspection body for tachographs and taximeters
Adresë
Ul. Lazo Trpovski b.b. 1000 Skopje, R.Macedonia
070 228 059
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of analog and digital tachographs and taximeters
Akreditimi i parë
27.01.2011
Data e vlefshmërisë së certifikatës
26.01.2023