OI – 042 SRNA SN DOOEL Skopje

Inspection body for analog and digital tachographs
Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
SRNA SN DOOEL Skopje
Adresë
Pero Nakov b.b. MZT Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of analog and digital tachographs
Akreditimi i parë
28.03.2011
Data e vlefshmërisë së certifikatës
27.03.2027