OI – 048 PE Water Supply and Sewerage Enterprise-Skopje

Section for verification of water meters

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
PE Water Supply and Sewerage Enterprise-Skopje Section for verification of water meters
Adresë
Servis, 6 septemvri, Boca Ivanova bb 1000 Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of water meters intended for the metering of cold potable water from DN 15 – DN 40
Akreditimi i parë
01.06.2011
Data e vlefshmërisë së certifikatës
30.05.2023