OI – 049 DTU KINZLE DOOEL Prilep

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
DTU KINZLE DOOEL Prilep/Inspection department Department for tachographs
Adresë
“Goce Delcev” blvd., Building Macedonia, 24, 7500 Prilep
servicekinzle@yahoo.com
048 410 117
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of analog tachographs, digital tachographs and taximeters
Akreditimi i parë
06.07.2011
Data e vlefshmërisë së certifikatës
05.07.2027