OI – 049 DTU KINZLE DOOEL Prilep

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
DTU KINZLE DOOEL Prilep/Inspection department Department for tachographs
Adresë
Mirce Acev br.64
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of analog tachographs, digital tachographs and taximeters
Akreditimi i parë
06.07.2011
Data e vlefshmërisë së certifikatës
05.07.2023