OI – 056 BOBO MAG DOO Skopje

Branch office for technical testing and analysis of taximeters
Inspection body for taximeters
Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
BOBO MAG DOO Skopje Branch office for technical testing and analysis of taximeters
Adresë
Ernest Telman 12-b, Aerodrom 1000 Skopje
bobomag@unet.com.mk
tel. +389 2 2442 526
fax. +389 2 613 2830
mob. 070 220 631
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of taximeters
Akreditimi i parë
21.09.2011
Data e vlefshmërisë së certifikatës
20.09.2027