OI – 061 MAKMERA PLUS DOOEL – Skopje

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
MAKMERA PLUS DOOEL - Skopje
Adresë
Bulevar Makedonija no.16A Centar, 1000 Skopje
www.makmera.com.mk
martin@makmera.com.mk
+ 389 2 313 5400
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of non – automatic weighing instruments class I, II, III, IIII.
Akreditimi i parë
28.05.2012
Data e vlefshmërisë së certifikatës
27.05.2028