OI – 067 DPTU MRT Vagi DOO – Skopje

MRT Vagi Inspection body for weighing instruments

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
DPTU MRT Vagi DOO - Skopje MRT Vagi Inspection body for weighing instruments
Adresë
Str. Sava Kovacevic No.25 / local 7 1000 Skopje
www.mrtvagi.com.mk
mrtlaboratorii@mrtvagi.com.mk
tel: 02/2774274, mob. 070/535432
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of weighing instruments
Akreditimi i parë
10.10.2012
Data e vlefshmërisë së certifikatës
09.10.2024