Akreditimi i

Dokumentet e detyrueshme për aplikim në organet e inspektimit [MKS EN ISO/IEC 17020: 2012]

IARMV Р 04 Rregullore për kërkesat për kompetencë të organeve të vlerësimit të konformitetit
IARМV Р 05 Rregullore për përdorimin e shenjës për akreditim, thirrje për akreditimin dhe thirrje për statusin e IARM si nënshkrues 
IARMV Р 06 Rregullore për kërkesat për pjesëmarrje në testimin e aftësimit dhe në krahasimet ndërlaboratorike
IARMV Р 11 Rregullore për mënyrën e sigurimit të gjurmueshmërisë matëse në RM 
 

Dokumentet e detyrueshme për anëtarët e EA

EA-1/06 EA
Multilateral Agreement. Criteria for signing. Policy and procedures for development.
EA 2/13 M:2012
(rev.01)
EA Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation between EA Members
EA 1/22 A:
2016
EA Policy for conformity assessment schemes (sector schemes)
EA-2/15 M:2008
(rev.00)
EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes
EA-2/17 M:2016
(rev.01)
EA Guidance on the horizontal requirements for the accreditation of conformity assessment bodies for notification purposes
EA-3/01 M:2012
(rev.00)
EA conditions for the use of accreditation symbols, text reference to accreditation and MLA signatory status http://www.european-accreditation.org/publication/ea-3-01-m
MKС EN ISO/IEC 17020:2012*

Kriteret e përgjithshme për funksionimin e llojeve të ndryshme të organeve që kryejnë inspektimin

 

Aplikim i detyrueshëm nga 01.01.2014

Dokumentet e rekomanduara për anëtarët e ILAC

ILAC-G24/2007 Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments
 

Dokumentet e detyrueshme për anëtarët e EA, nënshkruesit e marrëveshjeve ILAC

 
ILAC-R7                             
Rules for the Use of  the ILAC  MRA Mark
ILAC G21:09/2012
Cross Frontier Accreditation – Principles for Cooperation https://www.ilac.org/documents/ILAC_G21_09_2012.pdf
ILAC-P15:07/2016