Dokumentet e këshillit të IARMV

         – Statuti i IARMV(P01)   

         – Vendim statutor për ndryshimin e Statutit të Institutit për Akreditim të Republikës së Maqedonisë (P02)     
         – Rregullore për procedurën e akreditimit (P03)
         – Rregullore për kërkesat për kompetencë të organeve të vlerësimit të konformitetit (P04)
         – Rregullore për përdorimin e shenjës për akreditim, thirrje për akreditimin dhe thirrje për statusin e IARMV si nënshkrues  (P05)
         – Rregullore për kërkesat për pjesëmarrje në testimin e aftësimit dhe në krahasimet ndërlaboratorike (P06)
         – Rregullore për akreditim ndërkufitar (P07)
         – Rregullore për themelimin dhe funksionimin e Komisionit për Ankesa (P08)
         – Rregullore për organizimin dhe punën e IARMV-së (P09)
         – Rregullore për lartësinë e tarifës për mbulimin e shpenzimeve për shërbimet e IARMRregullore për lartësinë e tarifës për mbulimin e shpenzimeve për shërbimet e IARMV (P10)
         – Rregullore për mënyrën e sigurimit të gjurmueshmërisë matëse në RM (P11)       

           – Rregullore për themelimin dhe funksionimin e Bordit të Akreditimit (P12)

         – Rregullore për lartësinë dhe mënyrën e pagesës së tarifave për punën e vlerësuesve dhe ekspertëve nga ekipi vlerësues i Institutit për Akreditim të Republikës së Maqedonisë (P14)
        – Rregullore për përcaktimin e fushave të kalibrimit, testimit, certifikimit dhe inspektimit (P15)