“Kej Dimitar Vllahov”, nr.4, ndërtesa 2, kati 3, 1000 Shkup
Теlefon: +389 (0)2 3293 080
Faksi: +389 (0)2 3293 089

e-mail: info@iarm.gov.mk

Emri dhe Mbiemri Funksioni
Drejtor
chokrevski@iarm.gov.mk
+389 (0)70 352955
М.S.c. Теоdora Tasevska
Udhëheqës i departamentit për akreditim të laboratorëve për testim
teodora.tasevska@iarm.gov.mk
+389 (0)2 32 93 083
+389 (0)75 380 727
Bojana Aceva
Koordinator për akreditim të laboratorëve për testim
bojana.aceva@iarm.gov.mk
+389 (0)2 3293090
+389 (0)75 215781
Bashkëpunëtor i ri për mbështetje teknike dhe implementim të sistemeve kompjuterike në laboratorët e testimit
eleonora.zakoska@iarm.gov.mk
+389 (0)2 3293092
Vladimir Janevski
Koordinator për akreditim të laboratorëve për kalibrim
vladimir.janevski@iarm.gov.mk
+389 (0)2 3293095
Ph.D. Sandra Kosteska
Udhëheqës i departamentit për akreditim të laboratorëve mjekësorë
sandra.kosteska@iarm.gov.mk
+389 (0)2 3293098
+389 (0)76 484 171
Ana Andreeva Spasovska
Bashkëpunëtor i Lartë për Laboratorët Mjekësor
ana.andreeva@iarm.gov.mk
+389 (0)2 3293082
Natasa Nestorovska Spasovska
Udhëheqës i departamentit për akreditimin e organeve certifikuese
natasa.nestorovska@iarm.gov.mk
+389 (0)2 3293092
+389 (0)76 484174
Jasmina Janevska
Koordinator për akreditimin e organeve certifikuese
jasmina.janevska@iarm.gov.mk
+389 (0)2 3293096
+389 (0)76 484177
Dejan Stojkoski
Udhëheqës i departamentit për akreditimin e organeve inspektuese
dejan.stojkovski@iarm.gov.mk
+389 (0)2 3293087
+389 (0)76 484170
Teodor Sutarov
Koordinator për akreditimin e organeve inspektuese
teodor.sutarov@iarm.gov.mk
+389 (0)76 484176
+389 (0)2 3293088
Foti Vidinov
Koordinator për akreditimin e organeve inspektuese
foti.vidinov@iarm.gov.mk
+ 389 (0)75 463349
Udhëheqës i departamentit për kontabilitet dhe të pagesave
+389 (0)2 3293085
Valentina Antovska
Referent i pavarur për buxhetin dhe kontrollin buxhetor
valentina.antovska@iarm.gov.mk
+389 (0)75 290112
Udhëheqës i Departamentit për Çështje Juridike dhe të Përgjithshme (Person i autorizuar për: mbrojtjen e sinjalizuesve, kontakt me personat me aftësi të kufizuara, pranim i ankesave)
maja.spasovska@iarm.gov.mk
ukazuvaci@iarm.gov.mk
+389 (0)2 3293080
+398 (0)75 295248
Koordinator për Çështje Profesionale- Administrative (Person zyrtar për ndërmjetësim me informaсione të karakterit publik)
lejla.abdi@iarm.gov.mk
+389 (0)2 3293080
+389 (0)75 435135