Organet e akredituara 

Të dhënat bazë për organet e akredituara nga IARM (emri, adresa/adresa e internetit, numri i regjistrimit të akreditimit, data e dhënies, ndryshimi i fundit dhe vlefshmëria) si dhe të gjitha të dhënat për fushëveprimin e tyre të akreditimit paraqiten në faqen përkatëse. Faqet janë të renditura sipas llojeve të organeve të akredituara:

               1.Laboratorët

                     –Laboratorë testimi             

                     -Laboratorët e kalibrimit

                     –Laboratorë mjekësorë

               2. Оrganeve të certifikimit

                     – Certifikuese për sistemet e menaxhimit

                     – Certifikuese për produkte, procese dhe shërbime

               3. Organeve inspektuese

 
Me marrjen e akreditimit, organet e akredituara marrin të drejtën e përdorimit të shenjës së akreditimit në certifikatat e tyre, përkatësisht raportet, por vetëm për gamën e aktiviteteve për të cilat kanë marrë akreditim. Nëse në certifikatat apo raportet e lëshuara nga organet e akredituara nuk përmendet akreditimi, do të thotë se këto janë aktivitete për të cilat ai organ nuk ka marrë akreditim.
Kërkesat për thirrjen e akreditimit dhe përdorimin e shenjës së akreditimit përshkruhen më në detaje në dokument:
Rregullore mbi kërkesat për referencë në (R05)
Format dhe përmbajtja e shenjave të akreditimit janë dhënë më poshtë

Shenja e akreditimit të laboratorit për testim

Shenja e akreditimit të laboratorit të kalibrimit

Certifikata e akreditimit të një organizmi certifikues

Shenja për akreditimin e një organi inspektues

Shpjegim:
XXX: numri rendor nga 001 në 999