Paketa e Informacionit të organet

 • Ligji për Akreditim
 • Rregullore për procedurën e akreditimit  (P03)
 • Rregullore për kërkesat për kompetencë të organeve të vlerësimit të konformitetit  (P04)
 • Rregullore për përdorimin e shenjës për akreditim, thirrje për akreditimin dhe thirrje për statusin e IARM si nënshkrues  (P05)
 • Rregullore për themelimin dhe funksionimin e Komisionit për Ankesa  (P08)
 • Rregullore për kërkesat për pjesëmarrje në testimin e aftësimit dhe në krahasimet ndërlaboratorike  (P06)
 • Rregullore për mënyrën e sigurimit të gjurmueshmërisë matëse në RM (P11)
 • Rregullore për lartësinë e tarifës për mbulimin e shpenzimeve për shërbimet e IARM (Р10)
 • EA-INF-01 (listën e dokumenteve të EA )
 • Rregullore për përcaktimin e fushave të kalibrimit, testimit, certifikimit dhe inspektimit (P15)
 • Procedura në rast të ndryshimeve në organet e akredituara (FO 05-05)
 • Procedura për vlerësimin dhe akreditimin e metodave të marrjes së mostrave
  (FO 05-11)
 • Procedura për aplikimin e MKTS CEN / TS 15675: 2009 në procedurën e akreditimit të laboratorëve për testimin e emetimeve nga burimet stacionare(FO 05-13)
 • Procedura për akreditimin e brezit fleksibël (FO 05-09)
 • (ПР 06-01) Menaxhimi me ankesat