Paketa e informacionit

Vlerësuesit i dorëzohen dokumentet e mëposhtme

 • FO 03-04 „Përzgjedhja, trajnimi dhe vlerësimi i vlerësuesve“
 • Тë dhënat e vlerësuesit (FO 03-09)
 • Rregullore për procedurën e akreditimit  (P03);
 • Rregullore për mënyrën e sigurimit të gjurmueshmërisë matëse në RNM  (P11);
 • Rregullore për përcaktimin e fushave të kalibrimit, testimit, certifikimit dhe inspektimit  (P15)
 • Procedura e vlerësimit (FO 05-01)
 • Metodologjia e vlerësimit (FO 05-02)
 • Procedura për aplikimin e MKTS CEN / TS 15675: 2009 në procedurën e akreditimit të laboratorëve për testimin e emetimeve nga burimet stacionare(FO 05-13)
 • Rregullore për organizimin dhe punën e Institutit për Akreditim të Republikës së Maqedonisë (FO 09-01)
 • Formularët e kërkuar për vlerësim, në varësi të fushës së akreditimit (laborator, organ inspektues, organ certifikues)
 • Selection, Use and Interpretation of Proficiency Testing (PT) Schemes by Laboratories (2011)
 • Procedura për akreditimin e brezit fleksibël (FO 05-09)
 • Kodi i sjelljes për punonjësit e IARMV (P16)
 • Rregullore për kërkesat për pjesëmarrje në testimin e aftësimit dhe në krahasimet ndërlaboratorike (P06)
 • Plani për Pjesëmarrje në Skemat e Vlerësimit të Aftësisë (PT), Krahasimet Ndërlaboratorike (ILC) dhe Programet (OB 05-18-2)
 • Rishikimi i pjesëmarrjes në prova ndërlaboratorike – (OB 05-18)