Programi i punës së IARMV-së

– Programi i punës së IARM-së për vitin 2023  (PR 2023)

– Programi i punës së IARM-së për vitin 2022  (PR 2022)

– Programi i punës së IARM-së për vitin 2021  (PR 2021)

– Programi i punës së IARM-së për vitin 2020 (PR 2020)

– Programi i punës së IARM-së për vitin 2019(PR 2019)

– Programi i punës së IARM-së për vitin 2018(PR 2018)

– Programi i punës së IARM-së për vitin 2017 (PR 2017)

– Programi i punës së IARM-së për vitin 2016(PR 2016)

-Plani strategjik për zhvillimin e Institutit për Akreditim të Republikës së Maqedonisë për periudhën (PS  2015_2020)

– Programi i punës së IARM-së për vitin 2015 (PR 2015)

– Programi i punës së IARM-së për vitin 2014 (PR 2014)

– Programi i punës së IARM-së për vitin  2013(PR 2013)

– Programi i punës së IARM-së për vitin 2012 (PR 2012)

– Programi i punës së IARM-së për vitin 2011 (PR 2011)

– Programi i punës së IARM-së për vitin 2010 (PR 2010)

– Programi i punës së IARM-së për vitin 2009 (PR 009)

Raporte për programet e realizuara me raport financiar

– Raport i punës së IARM-së për vitin 2022  (Raport – 2022)

– Raport i punës së IARM-së për vitin 2021  (Raport – 2021)

– Raport i punës së IARM-së për vitin 2020  (Raport – 2020)

– Raport i punës së IARM-së për vitin 2019(Raport – 2019)

– Raport i punës së IARM-së për vitin 2018(Raport – 2018)

– Raport i punës së IARM-së për vitin 2017(Raport – 2017)

– Raport i punës së IARM-së për vitin 2016(Raport – 2016)

– Raport i punës së IARM-së për vitin 2015(Raport – 2015)

– Raport i punës së IARM-së për vitin 2014(Raport – 2014)

– Raport i punës së IARM-së për vitin 2013(Raport-  2013)

– Raport i punës së IARM-së për vitin 2012(Raport- 2012)

– Raport për zbatimin e Programit të Punës së IARM-së për vitin 2011(Raport- 2011)

– Raport për zbatimin e Programit të Punës së IARM-së për vitin 2010 (Raport – 2010)

– Raport për zbatimin e Programit të Punës së IARM-së për vitin 2009(Raport- 2009)

– Raport për zbatimin e Programit të Punës së IARM-së për vitin 2008 (Raport- 2008)

Buxheti i IARMV

– Buxheti i IARMV për vitin 2023  (Buxhet 2023)

– Buxheti i IARMV për vitin 2022  (Buxhet 2022)

– Buxheti i IARMV për vitin 2021 (Buxhet 2021)

– Buxheti i IARMV për vitin 2020 (Buxhet 2020)

– Buxheti i IARMV për vitin 2019 (Buxhey 2019)

– Buxheti i IARMV për vitin 2018 (Buxhet 2018)

– Buxheti i IARMV për vitin 2017 (Buxhet 2017)

Planet financiare të IARMV-së për vitin 2023

Plani vjetor i shpenzimeve financiare sipas tremujorëve për 603 19 për vitin 2023

Plani financiar vjetor i shpenzimeve sipas tremujorëve për 631 16 për vitin 2023

Planet financiare të IARMV-së për vitin 2022

Годишен финаснсиски план на расходи по квартали за 603 19

Квартален финансиски план на расходи по месеци за квартал 1-2022 за 603 19

Годишен финансиски план на расходи по квартали за 631 16

Квартален финансиски план на расходи по месеци за квартал 1-2022 за 631 16

Llogaritë përfundimtare

– Llogaria përfundimtare – llogaria e buxhetit për vitin 2022  (PB 2022)

– Llogaria përfundimtare – llogaria e të ardhurave për vitin 2022 (PA 2022)

Pasqyrat financiare për vitin 2022 dhe shpjegimi i pasqyrave financiare për vitin 2022

– Llogaria përfundimtare – llogaria e buxhetit për vitin 2021  (PB 2021)

– Llogaria përfundimtare – llogaria e të ardhurave për vitin 2021 (PA 2021)

Pasqyrat financiare për vitin 2021 dhe shpjegimi i pasqyrave financiare për vitin 2021

– Llogaria përfundimtare – llogaria e buxhetit për vitin 2020  (PB 2020)

– Llogaria përfundimtare – llogaria e të ardhurave për vitin 2020 (PA 2020)

– Llogaria përfundimtare – llogaria e buxhetit për vitin 2019  (PB 2019)

– Llogaria përfundimtare – llogaria e të ardhurave për vitin 2019 (PA 2019)

– Llogaria përfundimtare – llogaria e buxhetit për vitin 2018  (PB  2018)

– Llogaria përfundimtare – llogaria e të ardhurave për vitin 2018 (PA 2018)

– Llogaria përfundimtare – llogaria e buxhetit për vitin 2017  (PB 2017)

– Llogaria përfundimtare – llogaria e të ardhurave për vitin 2017 (PA 2017)

– Llogaria përfundimtare – llogaria e buxhetit për vitin 2016  (PB 2016)

– Llogaria përfundimtare – llogaria e të ardhurave për vitin 2016 (PA 2016)

Raportet e auditimit

– Raportet e auditimit 2015 (Report 2015)

Shpenzimet zyrtare për shërbimet e hotelierisë

– Rishikim mujor – 04.2021

– Rishikim mujor – 05.2021

– Rishikim mujor – 06.2021

– Rishikim mujor – 07.2021

– Rishikim mujor – 08.2021

– Rishikim mujor – 09.2021