• GTZ
    • Projekti GTZ (GTZ NAD) – Zyra për mbështetje të bashkëpunimit teknik në kuadër të zhvillimit të bashkëpunimit teknik ndërmjet qeverive të Republikës së Maqedonisë dhe Republikës Federale të Gjermanisë ose Asociacionit Gjerman për Bashkëpunim Teknik (GTZ).
  • BERIS
    • Projekti BERIS (BERIS): Reforma e mjedisit biznesor dhe përforcimi institucional
  • IPA 2008 National
    • Instrumenti për asistencën e para-aderimit
    • Asistencë teknike për forcimin e kapaciteteve të IARM-se

                                   IPA 2008 Regional – Quality Infrastructure in the Western Balkans and Turkey

                                    PTB (RTV) – Instituti Gjerman i Metrologjisë (RTV) – forcimi i bashkëpunimit rajonal tëorganeve të                                         akreditimit në Evropën Juglindore dhe identifikimi i interesave dhe sfidave të përbashkëta për të                                         përcaktuar aktivitetet e mundshme të përbashkëta dhe për të zhvilluar një plan për veprime të                                             mëtejshme.