СТ за производи, процеси и услуги

СТ – 011 Друштво за градежништво, промет и услуги “ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др.“ ДОО Тело за сертификација на градежни производи ТС ГЕИНГ КуК СКОПЈЕ

Тело за сертификација на производи Сертификат за акредитација број СТ – 011 Акредитирано тело Друштво за градежништво, промет и услуги “ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл

Повеќе »

СТ – 012 Tело за сертификација на производи ЗИМСЕРТ Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии “Скопје” АД – Скопје

Сертификат за акредитација број СТ – 012 Акредитирано тело Tело за сертификација на производи ЗИМСЕРТ Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии

Повеќе »

СТ – 014 ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО

EВРО КОНСАЛТИНГ СЕРТИФИКАЦИЈАТело за сертификација на производи Сертификат за акредитација број СТ – 014 Акредитирано тело ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО, EВРО КОНСАЛТИНГ СЕРТИФИКАЦИЈА Адреса ул. Петко

Повеќе »