СТ за производи, процеси и услуги

СТ – 011 Друштво за градежништво,промет и услуги ГЕИНГ ДОО. Тело за сертификација на градежни производи ТС ГЕИНГ

Друштво за градежништво, промет и услуги ГЕИНГ ДОО Тело за сертификација на градежни производи ТС ГЕИНГ Друштво за градежништво, промет и услуги ГЕИНГ ДОО Тело

Повеќе »

СТ – 012 Tело за сертификација на производи ЗИМСЕРТ Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии “Скопје” АД – Скопје

Сертификат за акредитација број СТ – 012 Акредитирано тело Tело за сертификација на производи ЗИМСЕРТ Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии

Повеќе »

СТ – 014 ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО

EВРО КОНСАЛТИНГ СЕРТИФИКАЦИЈАТело за сертификација на производи Сертификат за акредитација број СТ – 014 Акредитирано тело ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО, EВРО КОНСАЛТИНГ СЕРТИФИКАЦИЈА Адреса ул. Петко

Повеќе »