Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

TAIEX Работилница за акредитација на лаборатории за тестирање за емисија на отпадни гасови

Институтот за акредитација на Република Македонија (ИАРМ) со поддршка на TAIEX Инструментот во рамки на Европската Комисија, на 09 и 10 декември 2015 во хотел „Арка“, Скопје, организираше работилница за акредитација на лаборатории за тестирање за емисија на отпадни гасови.

 

На работилницата беа разработени следниве теми:
• Директива 2008/50/ЕУ на Европскиот Парламент и Советот од 21 мај 2008, за квалитет на амбиентален воздух и почист воздух во Европа;
• Директива 2010/75/ЕУ на Европскиот Парламент и Советот од 24 ноември 2010, за емисии од индустријата;
• Барањата на CEN/TS 15675:2007 и поврзаноста со барањата на Европската организација за акредитација (ЕА);
• Оценување на лабораториите за тестирање во согласност со МКС EN ISO 17025:2006 и МКTС CEN/TS 15675:2009.

 

Предавачи на работилницата беа М-р Драгица Крижанец од Хрватското тело за акредитација (HAA) и експертот Д-р Јуриј Чретник од организацијата RACI (Rationalisation of Combustion Processes), Словенија а учесници беа водечки оценувачи, технички оценувачи и експерти од Листата на оценувачи на ИАРМ и претставници од телата за оцена на сообразност.

 

Работилницата беше планирана согласно Годишниот план за обуки на Институтот за акредитација на Република Макeдонија (ИАРМ) за 2015 година, а на учесниците им беа доделени сертификати за учество на истата.