Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

Akreditimi i

Dokumentet e IARVM për aplikim në organizmat certifikues

Р 04 Rregullore për kërkesat për kompetencë të organeve të vlerësimit të konformitetit 

Р 05 Rregullore për përdorimin e shenjës për akreditim, thirrje për akreditimin dhe thirrje për statusin e IARM si nënshkrues 

Р 06 Rregullore për kërkesat për pjesëmarrje në testimin e aftësimit dhe në krahasimet ndërlaboratorike

Р 11 Rregullore për mënyrën e sigurimit të gjurmueshmërisë matëse në RM 

Dokumentet e detyrueshme për anëtarët e EA

EA-1/06 A-Ab                               Multilateral Agreement. Criteria for signing. Policy and procedures for development.                                                               https://european-accreditation.org/publications/ea-1-06-a-ab/               

EA1/22 A                                      EA procedure and criteria for the evaluation of conformity assessment schemes by EA                                                         accreditation Body Members                                                                                                                                                                 https://european-accreditation.org/publications/ea-1-22-a/

EA-2/13 M (rev.02)

EA Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross

Border Cooperation between EA Members

https://european-accreditation.org/publications/ea-2-13-m/

EA-2/15 M (rev.01)

EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes

https://european-accreditation.org/publications/ea-2-15-m/

EA-2/17 M (rev.04)

EA Guidance on the horizontal requirements for the accreditation

of conformity assessment bodies for notification purposes

https://european-accreditation.org/publications/ea-2-17-m/

EA-3/01 M (rev.05)

EA conditions for the use of accreditation symbols, text reference

to accreditation and MLA signatory status

https://european-accreditation.org/publications/ea-3-01-m/

EA-3/12 M(rev.02)

EA Policy for the Accreditation of Organic Production Certification

https://european-accreditation.org/publications/ea-3-12-m/

Dokumentet për aplikim në organet e certifikimit të produkteve

   

МКС EN ISO/IEC 17065:2012

Conformity assessment — Requirements for bodies certifying p

roducts, processes and services

  
  

Për organet certifikuese të prodhimit bujqësor organik

Macedonian regulative:

http://www.mzsv.gov.mk

European legislative:

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming_en

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-legislation/brief-overview_en

Për organet certifikuese të produkteve të ndërtimit

Macedonian regulative:

https://iarm.gov.mk/wp-content/uploads/2021/11/Precisten-tekst-na-ZGP-Sl-vesnik-so-150-21-15.07.21.docx 

European legislative:

http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/

Dokumentet për aplikim në organet certifikuese për sistemet e menaxhimit

МКС EN ISO/IEC 17021-1:2016

Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems 

EA-7/04 M (rev.03)

Mandatory Legal Compliance as a part of accredited

ISO 14001: 2004 certification May 2017

https://european-accreditation.org/publications/ea-7-04-m/

PR 05 – 07

PR 03-05

Procedure for office evaluation and certification bodies certification for management systems

Competency requirements for auditors and certification personnel for Quality Management Systems

IAF ID 1:2020 IAF Informative Document for QMS and EMS Scopes of Accreditation
(Issue 3, Issued 06 August 2020, application from 06 August 2020)
This document is applicable for QMS and EMS management systems certification and is inteded to facilitate the consistent application of Clause 7.1.2 of ISO/IEC 17021-1:2015 and Clause 7.2.1 of ISO/IEC 17011:2017 by Accreditation Bodies.

IAF MANDATORY DOCUMENTS (MD-SERIES)

https://iaf.nu/en/iaf-documents/?cat_id=7

Level 4

ISO/IEC 17021-2:2019 Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems 

ISO/IEC 17021-3:2016 Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems 

ISO/IEC TS 17021-10:2020 Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems – Part 10: Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems 2018

Level 5

МКСEN ISO 9001:2015 Сертификација на системи за менаџмент со квалитет – Барања/Quality management systems — Requirements

МКС EN ISO 14001:2015 Сертификација на системи за менаџмент на животна средина –

Барања со упатства за користење  / Environmental Management Systems – Requirements with guidance for use

МКС ISO 45001:2018
Сертификација на системи за менаџмент со здравје и безбедност при работа – Барања со упатство за употреба/ Оccupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use 

 

 

Dokumentet për aplikim në organet e certifikimit të personave

  

МКС EN ISO/IEC 17024:2012

Conformity assessment — General requirements

for bodies operating certification of persons published

1st July 2012.