Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

Постапката за акредитарање е подетално опишана во документот:
Правилник за процедурата за акредитација (Р03)

Број активност Активности на Корисник на услуга Заеднички активности Активности на ИАРМ ФАЗА
1
Заинтересираност за акредитација
Контакти пред поднесување пријава
2
Информации: покана за состанок
3
Состанок меѓу ИАРМ и корисникот на услугата
4
Пријава
Пријава
5
Разледување на пријавата
6
Донесување одлука за започнување или одбивање на процедурата за акредитација
7
Назначување координатор
8
Договор
9
Барање на документација
10
Доставување документација
11
Преглед на документација
12
Прелиминарна посета врз основа на договор
13
Извештај од преглед на документацијата / прелиминарната посета
14
Подготовка на оцената
Оцена
15
Оцена
16
Извештај за примена на корективни мерки (ако е потребно)
17
Проверка на корективните активности и препораки за акредитација
18
Одлука за акредитација
Одлука
19
Издавање на сертификат за акредтиација или извештај за одбивање

*Контакти пред поднесување на пријава
**Активности пред оценувањето