LT – 004 MAKKONTROL doo – Skopje

Enterprise for quality and quantity control of goods and consulting
Laboratory MAKKONTROL 
Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
MAKKONTROL doo - Skopje Enterprise for quality and quantity control of goods and consulting
Laboratory MAKKONTROL
Adresë
29 Noemvri 66 - Skopje
www.makkontrol.com.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of Textile, Leather, Paper, Lubricants, Fuels and Engine Coolants
Akreditimi i parë
24.11.2006
Data e vlefshmërisë së certifikatës
23.11.2026