LT – 007 Institute for Testing Materials and Development of New Technologies “Skopje” AD – Skopje

Laboratory for Testing of Construction Materials 

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Institute for Testing Materials and Development of New Technologies "Skopje" AD - Skopje
Laboratory for Testing of Construction Materials
Adresë
Zivko Cingo no.16 - Skopje
www.zim.com.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of construction materials
Akreditimi i parë
24.12.2008
Data e vlefshmërisë së certifikatës
23.12.2024