LT – 025 Faculty for design and technology of furniture and interior-Skopje

Laboratory for testing of furniture
Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
ss.Cyril and Methodius University- Skopje - Faculty for design and technology of furniture and interior-Skopje
Laboratory for testing of furniture
Adresë
Str. “Aleksandar Makedonski” No.3, 1000 Skopje www.fdtme.ukim.edu.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of furniture,carpentry and wood products
Akreditimi i parë
13.07.2011
Data e vlefshmërisë së certifikatës
12.07.2023