LT – 036 Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy

State Phitosanitary Laboratory – SPL

  

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy State Phitosanitary Laboratory - SPL
Adresë
Aleksandar the Great bb 1000 Skopje
Republic of Macedonia
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of Agricultural products, plant material, Seed and plant protection products
Akreditimi i parë
15.03.2013
Data e vlefshmërisë së certifikatës
15.03.2025