LT – 039 PHI Centre for public health Stip

Department of Hygiene And Environmental Protection
Laboratory of sanitary chemistry
Laboratory Department 

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
PHI Centre for public health Stip Department of Hygiene And Environmental Protection,
Laboratory of sanitary chemistry
Laboratory Department
Adresë
Str. Hristijan Karpos bb, 2000 Stip Republic of Macedonia
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of water
Akreditimi i parë
26.06.2013
Data e vlefshmërisë së certifikatës
25.06.2025