LT – 074 University “Ss. Cyril and Methodius”in Skopje Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies (FEEIT)

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
University “Ss. Cyril and Methodius”in Skopje Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies (FEEIT) Laboratory for detection of irradiated food
Adresë
Rugjer Boshkovik 18, PO Box 574, 1000 Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Detection of irradiated food
Akreditimi i parë
04.02.2019
Data e vlefshmërisë së certifikatës
03.02.2023