LT – 083 ” Ss. Cyril and Methodius” University Faculty of Pharmacy – Skopje

Center for Natural Products

 
Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
" Ss. Cyril and Methodius" University Faculty of Pharmacy - Skopje
Center for Natural Products
Adresë
Majka Tereza 47, Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of pharmaceuticals and plant material
Akreditimi i parë
10.03.2021
Data e vlefshmërisë së certifikatës
09.03.2025