LT – 084 Laboratory for living and working environment CTS Industry

Laboratory for living and working environment

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Laboratory for living and working environment CTS Industry
Adresë
Str. London no. 2 local 22, canal, lamella V, Karpos, Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Laboratory for living and working environment
Akreditimi i parë
02.06.2021
Data e vlefshmërisë së certifikatës
01.06.2025