LT-085 Laboratory of the Company for technical examination, control and analysis

Instituti Teknik Maqedoni DOO Negotinë

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Laboratory of the Company for technical examination, control and analysis
Technical Institute Macedonia DOO Negotino
Adresë
st. Zeleznicka no. 8 1440 Negotino
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Environmental testing (field noise and ambient air testing, stationary source emissions and laboratory wastewater testing) and occupational safety and health
Akreditimi i parë
25.06.2021
Data e vlefshmërisë së certifikatës
24.06.2025