LT-092 ITI Ltd Skopje

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
ITI Ltd Skopje Institute of Technical Inspection and Safety Engineering Ltd Skopje
ITI-LAB Laboratory for testing
Adresë
Todor Aleksandrov str. 165, 1000 Skopje Republic of North Macedonia
Теl. +389 2 322 263
www.itibi.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of non-ionizing еlectromagnetic radiation
Akreditimi i parë
02.02.2022
Data e vlefshmërisë së certifikatës
01.02.2026