LT-093 MATEQA ENGINEERING Ltd Gostivar

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Laboratory for testing building materials in geomechanics, aggregates, concrete, and asphalt
MATEQA ENGINEERING Ltd Gostivar
Adresë
str. 18 November No.110 Gostivar
mateqaengineering@gmail.com
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Testing of construction products, materials and structures, concrete, stone and aggregates, rocks and soil, asphalt, and bitumen
Akreditimi i parë
23.02.2022
Data e vlefshmërisë së certifikatës
22.02.2026