LK-009 Farmahem DOOEL, SKOPJE

Farmahem Environmental Laboratory – Calibration department

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Farmahem DOOEL, SKOPJE Farmahem Environmental Laboratory - Calibration department
Adresë
Manchu Matak 23, 1060 Skopje Republic of Macedonia
www.farmahem.com.mk
ekolab@farmahem.com.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Calibration of force and volume
Akreditimi i parë
06.11.2014
Data e vlefshmërisë së certifikatës
05.11.2026