Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

LK – 001 University “Ss. Cyril and Methodius” Skopje

Faculty of Mechanical Engineering 
Laboratory for calibration of force and moment
Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
University “Ss. Cyril and Methodius” Faculty of Mechanical Engineering in Skopje
Laboratory for calibration of force and moment
Adresë
str.Ruger Boskovic bb, 1000 Skopje
www.callab.mf.edu.mk
02 3099 472
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Calibration of force and moment
Akreditimi i parë
28.12.2006
Data e vlefshmërisë së certifikatës
27.12.2026