LK – 003 Farmahem Servis doo

Laboratory for calibrations

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Farmahem Servis doo
Laboratory for calibrations
Adresë
Kichevska 6/2, 1060 Skopje,
www.farmаhem.com.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Calibration of instruments for measuring of temperature and relative humidity
Calibration of climatic chambers, chambers with high temperature and water baths
Calibration of weighing instruments
Akreditimi i parë
12.06.2009
Data e vlefshmërisë së certifikatës
11.06.2025