ML – 012 PHI University Institute for Clinical Biochemistry

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
PHI University Institute for Clinical Biochemistry
Adresë
Str. Majka Tereza, 17, 1000 Skopje
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Biochemistry, hematology, immunology testing of samples from human origin
Akreditimi i parë
06.05.2020
Data e vlefshmërisë së certifikatës
05.05.2028