ML-013 PHI Clinical Hospital Tetovo

Department for Diagnostic Biochemical Laboratory

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
PHI Clinical Hospital Tetovo
Department for Diagnostic Biochemical Laboratory
Adresë
29 Noemvri No. 16, Tetovo Republic of North Macedonia
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Clinical chemistry, hematology and immunology testing of samples with human origin
Akreditimi i parë
17.02.2021
Data e vlefshmërisë së certifikatës
16.02.2025