CT – 011 Company for Civil Engineering, trade and services GEING Ltd. Certification Body for Construction Products TS GEING

Product Certification body

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Company for Civil Engineering, trade and services GEING Ltd Certification Body for Construction Products TS GEING
Adresë
str.Boris Trajkovski No. 111, 1050 Skopje Republic of Macedonia
www.geing.com.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Certification of process: Concrete and Aggregates.
Akreditimi i parë
28.12.2016
Data e vlefshmërisë së certifikatës
27.12.2024