CT – 009 INTERCERT DOOEL- Skopje

Certification body for management systems

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
INTERCERT DOOEL - Skopje
Adresë
Jordan Mijalkov 44/2-10
Office: Jordan Mijalkov 44/2-1
1000 Skopje R. N. Macedonia
www.inter-cert.net
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
МКС EN ISO 9001:2015
Quality management system certification
МКС EN ISO 14001:2015
Environmental management systems certification
МКС ISO 45001:2018
Occupational health and safety management systems certification
Akreditimi i parë
06.04.2016
Data e vlefshmërisë së certifikatës
05.04.2028