CT – 014 EVRO CONSULTING DOO

EVRO CONSULTING CERTIFICATION
Product certification body
Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
EVRO CONSULTING DOO EVRO CONSULTING CERTIFICATION
Adresë
str. Petko Jancevski No. 41A, 1000 Skopje Republic of Macedonia
www.euroconsult.com.mk
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Certification of process: Concrete, Bituminous mixtures, Aggregates
Akreditimi i parë
11.07.2018
Data e vlefshmërisë së certifikatës
10.07.2026