OI – 118 A-PLUS DOOEL Skopje

Inspection of flow and volume meters for liquid fuels and liquefied petroleum gas

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
A-PLUS DOOEL Skopje
Adresë
BOJMIJA no. 8/2-1, 1000 Skopje
aplus@rgv.mk
+ 389 2 5111 459
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of flow and volume meters for liquid fuels and liquefied petroleum gas
Akreditimi i parë
13.07.2020
Data e vlefshmërisë së certifikatës
12.07.2024