OI – 119 DTIAMV SN SOOBRAKAEN CENTAR DOO BITOLA

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Str.Mihail Apostolski-Donco No.7, 7000 Bitola
sncentar.mk
047 553 683
Adresë
Str.Mihail Apostolski-Donco No.7, 7000 Bitola
sncentar.mk
047 553 683
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of vehicles
Akreditimi i parë
29.07.2020
Data e vlefshmërisë së certifikatës
28.07.2024