OI-121 Inspection body TIV -Technical inspection and verification

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Inspection body TIV -Technical inspection and verification
Adresë
51st Jadranska magistrala str., Butel, 1000 Skopje
www.tiv.com.mk
+389 72 204 522
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection of vehicles
Akreditimi i parë
30.09.2020
Data e vlefshmërisë së certifikatës
29.09.2024