OI-132 ESM DISTRIBUCIJA NA TOPLINA DOOEL Skopje, Inspection body type C

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
ESM DISTRIBUCIJA NA TOPLINA DOOEL Skopje, Inspection body type C
Adresë
Londonska No.8, Karposh Skopje www.esm.com.mk dzdravkovski@esm-distribucija.mk + 389 75 387 498 + 389 76 233 596
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
First, periodical and extraordinary inspection of: 1. Heat meters (with inseparable sub-assemblies and with separable sub-assemblies) accuracy class 1,2 and 3; 2. Water meters accuracy class 1 and 2
Akreditimi i parë
25.05.2022
Data e vlefshmërisë së certifikatës
24.05.2026