OI-132 Distribucija na toplina Balkan Energy DOOEL Skopje, Inspection body type C

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
Distribucija na toplina Balkan Energy DOOEL Skopje, Inspection body type C
Adresë
Londonska No.8, Skopje
www.beg-distribucija.com.mk
dzdravkovski@beg-distribucija.com.mk
+ 389 2 5514 011
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
First, periodical and extraordinary inspection of:
1. Heat meters (with inseparable sub-assemblies and with separable sub-assemblies) accuracy class 1,2 and 3;
2. Water meters accuracy class 1 and 2.
Akreditimi i parë
25.05.2022
Data e vlefshmërisë së certifikatës
24.05.2026