OI – 084 ELEKTROVIN DOOEL VINICA

Сertifikatë për akreditim me numër
Organ i akredituar
,,ЕLEKTROVIN” DOOEL Vinica ,,ELEKTROVIN” – Inspection body
033 364 098
www.elektrovin.mk
Adresë
Filip Vtori 68, Vinica
Përshkrim i shkurtër i fushës së akreditimit
Inspection (control) of low voltage electrical installations, lightning protection systems, protective grounding systems, high equipment, thermal control, environment – noise, working environment - temperature, humidity, control of air velocity, apsolute pressure, illumination, noise
Akreditimi i parë
12.12.2014
Data e vlefshmërisë së certifikatës
11.12.2026